Τμήματα IELTS

MENU TOP blank

MENU TOP

Tα κέντρα applestars προσφέρουν 3 διαφορετικά προγράμματα για την προετοιμασία ΙΕLTS ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών.

1. Pre-ΙΕLTS, πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αλλά το επίπεδό τους δεν τους επιτρέπει να πετύχουν το απαιτούμενο σκορ. Σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτονται αρχικά οι ελλείψεις στη γραμματική και το βασικό λεξιλόγιο ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει το επόμενο επίπεδο που είναι το ΙΕLTS course.

2. ΙΕLTS course, πρόγραμμα που απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ένα καλό επίπεδο στην Αγγλική και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν ένα υψηλό σκορ στις εξετάσεις. Το ΙΕLTS course μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα μικτής εκπαίδευσης (blended learning)καθώς και με προγράμματα e-learning.

3. Part-time ΙΕLTS, το σύντομο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο στη γλώσσα και ουσιαστικά θέλουν να κατανοήσουν το υλικό του ΙΕLTS και να κάνουν πρακτική εξάσκηση.
Το Part-time ΙΕLTS μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα μικτής εκπαίδευσης (blended learning) καθώς και με προγράμματα e-learning.