ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Διανύοντας την δεύτερη δεκαετία εμπειρίας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης τα applestars ξεχωρίζoυν με τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους μαθητές. Βασική φιλοσοφία του εκπαιδευτηρίου είναι η κατάκτηση των Αγγλικών μέσα από μια μεθοδική, δημιουργική, ευχάριστη μαθησιακή διαδικασία που θα εμπνέει τους μαθητές να μελετήσουν, να ακούσουν και να επικοινωνήσουν μέσω αυτής.

Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι μαθητές είναι τα ακόλουθα:

Προκαταρκτικά τμήματα Stars, Junior A & B

Η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με τα Αγγλικά είναι διετούς διάρκειας και απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 7, 8 ετών. Τα τμήματα είναι οργανωμένα σε αυστηρά ολιγομελείς ομάδες των 5 έως 9 ατόμων.

Επιδίωξή μας στα προκαταρκτικά τμήματα δεν είναι η στείρα απομνημόνευση λέξεων και κανόνων αλλά η δημιουργία αίσθησης του εφικτού στα παιδιά, με άλλα λόγια να εκλάβουν την εκμάθηση των αγγλικών ως μια απολαυστική και δημιουργική διαδικασία. Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών επιτυγχάνεται με τη χρήση καταλλήλου εκπαιδευτικού υλικού, την εμπνευσμένη παρουσίαση.

Τμήματα αρχικού Επιπέδου Class A, B, C & D

Στα τμήματα του πρώτου επιπέδου, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και συστηματική χρήση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των δομών και λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους. Ακόμα εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή εκθέσεων, formal και informal letters κλπ).

Η ένταξη των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί ενισχυτικά στην ικανότητα της ακουστικής κατανόησης και της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας των σπουδαστών μας.

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία για το Preliminary English Test [PET] που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Τμήματα μεσαίου επιπέδου - Class E, Lower – B2

Στο επίπεδο αυτό, ένα βήμα πριν την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα Lower-B2, στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ολοκληρώνουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.

Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά. Τα βιβλία στο επίπεδο αυτό, με θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, εναρμονίζονται με την ηλικία των έφηβων μαθητών κρατώντας τους προσηλωμένους και καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική. Τέλος, η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στα μαθήματα Αγγλικών εμπλουτίζει και σε αυτό το επίπεδο το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.

Τμήματα Αγγλικών υψηλού επιπέδου – Proficiency – C1 – C2

Στα applestars εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency C2, και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι οι σπουδαστές να μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου, όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία με native speakers στο εξωτερικό, για πανεπιστημιακές σπουδές ή για επαγγελματικό σκοπό. Τα μαθήματα Proficiency πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα 5-9 ατόμων από καθηγητές που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα (native speakers), με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου.

Τα οφέλη της διδασκαλίας και της προετοιμασίας του Proficiency από native speakers για τους σπουδαστές είναι πολλά, ιδιαίτερα για την έκθεση και την προφορική επικοινωνία. Οι καθηγήτριές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.

Μέρος της προετοιμασίας του Proficiency είναι και τα applestars workshops στο γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων σε τακτική βάση, με τη χρήση Practice Examinations Tests από προηγούμενες εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή αλλά και την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τα Mock Tests διεξάγονται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης.